Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/ 217 /2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/ 217 /2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Numer uchwały: 217
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2021

Uchwała Nr XXXIV/ 217 /2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm./oraz art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm. / - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,89 zł.

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,17 zł.

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni – 0,33 zł.

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² – 3,40 zł.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,85 zł.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 20,08 zł.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 11,62 zł.

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej – 5,25 zł.

5) pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,13 zł.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości:
a) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b) zajęte na place zabaw,
c) wykorzystywane w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, z wyjątkiem ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) drogi dojazdowe do gruntów rolnych wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki


Uzasadnienie

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest uprawniona do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W myśl art. 20 ust.1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2021r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021r. w stosunku do I półrocza 2020r. wyniósł 103,6% (wzrost cen o 3,6%).
W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowano niższe stawki podatku od nieruchomości od tych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 724)
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2021-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie