Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/68/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/68/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 68
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

Uchwała
Nr XIII/68/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie:
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
_____________________________________________________________________

             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506 wraz z późn. zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1170 wraz z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2020 (Monitor Polski z dnia 06.08.2019., poz. 738), a także obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku (Monitor Polski z dnia 25.10.2018r., poz. 1018) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 600,00 zł.
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 1 000,00 zł.
c) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1 200,00 zł.


2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej, niż 12 ton (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton stawka wynosi: 1 450,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 500,00 zł.

6. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 800,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.400,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/50/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie